Kādiriler arasında Abdülkādir-i Geylânî'den sonra tarikatın ikinci pîri sayılan Eşrefoğlu Rûmî daha hayatta iken büyük bir velî kabul edilmiştir. Evliya Çelebi, Eşrefoğlu'nun içinde medfun bulunduğu İznik'teki cami ve dergâhtan da bahsederek ondan 'yetmiş bin müride mâlik bir pîşvâ-yı âşıkân' diye söz etmektedir. O sırada Osmanlı tahtında oturan Fâtih Sultan Mehmed'in hanımı Mükerreme Sultan'ın (Menâkıb-ı Eşrefzâde'de Fâtih'in annesi olarak geçiyor) dilindeki bir yarayı tedavi etmesi için kendisine başvurulan Eşrefoğlu, davetin birkaç defa tekrarlanması üzerine İstanbul'a giderek hastayı tedavi etmiştir.

Diğer Videolar